Náš Liptov

Hlavné ciele

Každoročne využívame výrobné zdroje efektívnejšie, aby sme minimalizovali ich plytvanie. V minulom roku sme znížili znečistenie vody o 10 %, spotrebu plynu o 4 % a spotrebu vody o 2 %. Vo výrobe sme nedávno uviedli do chodu novú čistiacu stanicu, zvyšujeme kvalitu odpadovej vody a pripravujeme optimalizáciu obalov, logistiky a prepravy výrobkov.

Aj naďalej chceme pracovať na zlepšení systému triedenia odpadu, participujeme na jeho recyklácii a snažíme sa využívať recyklovateľné materiály aj v našej administratíve.

Naše ciele

  • 1. V roku 2013 udržať spotrebu vyčerpateľných zdrojov na úrovni 2012.
  • 2. V roku 2013 pokračovať a zlepšovať systém separácie a ekologického nakladania s odpadmi.
  • 3. V roku 2013 zlepšiť kvalitu odpadových vôd o 20 %.
  • 4. V roku 2013 spustiť obalový audit.
  • 5. V roku 2013 budovať projekt „Zelená kancelária“ s cieľom vyššieho využívania recyklovateľných materiálov v administratíve a postupný prechod na elektronický systém fakturácie.
  • 6. V roku 2013 zaviesť do internej komunikácie vzdelávanie zamestnancov v problematike životného prostredia.
  • 7. V roku 2013 sa opäť zapojiť do čistenia brehov Liptovskej Mary v rámci dňa Zeme.
Pozrite si aktivity