Náš Liptov

Horské mlieko

Náš záväzok
Zaväzujeme sa používať na výrobu produktov Liptov 100 % mlieka z horských a podhorských oblastí Slovenska, uchovať čisto prírodný charakter našich výrobkov a šíriť hodnoty regiónu Liptov.