Mapa

Kontaktný formulár:

Zaslaním údajov v rozsahu e-mailová adresa, meno a priezvisko, spotrebiteľ bezodplatne udeľuje súhlas, aby spoločnosť Liptovská mliekareň, a. s., so sídlom Ul. 1. mája 124, Liptovský Mikuláš 031 80 (ďalej ako „Spoločnosť“) v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), spracúvala sama tieto osobné údaje v uvedenom rozsahu pre obchodné a marketingové účely, a to na dobu [piatich] rokov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Spotrebiteľ má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Spoločnosti a ďalej práva podľa § 20 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať proti využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Spoločnosti. Zároveň spotrebiteľ zaslaním svojej e-mailovej adresy bezodplatne udeľuje súhlas, aby Spoločnosť v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zasielala ponuku tovaru a služieb formou elektronickej pošty (priamy marketing). Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný zaslaním žiadosti na adresu sídla Spoločnosti.


Infolinka

0850 111 028

Infolinka

Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.
1. mája 124
031 80 Liptovský Mikuláš